Хөтөлбөр төлөвлөгөө

Command item
 

Хичээлээс гадуурх сургалтын хуваарь

Хөгжүүлэх болон хоцрогдол арилгах сургалт

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх-Их амжилт хөтөлбөр

Хүүхэд бүр хүсэл сонирхлынхоо дагуу хүссэн клуб, дугуйланд хамрагдан өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгоно.